Cynthia Ona Innis, Freezer, 2006
Oil on canvas, 40” x 60”